รับซ่อม MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Pro etc. ที่เป็นสินค้า Apple

ซ่อมแมค
mac-png-6
MacBook Pro 13 Retina

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้ ใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 2. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนัดรับเครื่อง หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 3. การรับประกันงานซ่อม ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 5. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่รวมอุบัติเหตุ เช่น หล่น ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวท่านเอง.
 6. ใบรับประกันสูญหายถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันของทางร้าน.
 7. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน.
 8. โปรดตรวจเช็คเครื่อง และ วันรับประกัน ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน.
 9. เมื่อทางร้านดำเนินการแจ้งให้ลูกมารับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 10. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ระยะการรับประกัน

 • อะไหล่แท้ รับประกันงานซ่อม
 • ซ่อมบอร์ด : ประกัน 1 เดือน
 • เปลี่ยนอะไหล่ส่วนอื่น ๆ : ประกัน 3 เดือน
 • เปลี่ยนจอ, LCD, กระจก : ประกัน 6 เดือน  
 • เปลี่ยน Battery : ประกัน 6 เดือน
 • เมื่อมีปัญหาตามเงื่อนไข และ อยู่ในประกัน มีของเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทันที.

ระยะเวลาการซ่อม

 • ซ่อมบอร์ด : 3 – 7 วัน แล้วแต่อาการ
 • เปลี่ยนอะไหล่ทั่วไป : ไม่เกิน 1 วัน
 • เปลี่ยน Battery : 30 นาที – 2 ชม.
 • เปลี่ยน ชุดจอ : 1 – 3 วัน แล้วแต่รุ่น (ถ้ารุ่นไหนใช้ระยะเวลานานหรือของขาดสต็อกในเมืองไทยและต้องนำเข้าจากโรงงานจะใช้เวลาโดยประมาณ อย่างช้า 14-20วัน)